Over de rekenkamer
Ommelander Rekenkamer
Over de rekenkamer

De Ommelander Rekenkamer is de gezamenlijke rekenkamer van de gemeente Hoogezand Sappemeer en de gemeente Slochteren. De Rekenkamer voert onderzoek uit naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur. 

De Ommelander Rekenkamer heeft als doelstelling om de controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Dat doet de rekenkamer door onderzoek uit te voeren naar het gevoerde beleid van de gemeente. Op deze wijze levert de rekenkamer bovendien een bijdrage aan het afleggen van verantwoordelijkheid, door het gemeentebestuur, aan de inwoners. Door middel van onderzoek kan tevens inzicht worden verkregen in de vraag wat goed gaat, wat beter kan en wat eventueel beter zou moeten. Op basis van onderzoek kunnen aanbevelingen worden gedaan waarmee verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Het laatste woord is aan de gemeenteraad om vast te stellen wat met de uitkomsten en aanbevelingen van een onderzoek van de rekenkamer gebeurt.

Iedere gemeente is verplicht een rekenkamer te hebben. De Ommelander Rekenkamer is op basis van een verordening
door de gemeente Hoogezand Sappemeer (verordening Hoogezand Sappemeer) en de gemeente Slochteren (verordening Slochteren) ingesteld. De samenwerking ten aanzien van de rekenkamer is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de samenwerkende gemeenten. Op basis van een evaluatie is de verordening en de samenwerkingsovereenkomst in 2012 geactualiseerd en aangepast en vervolgens vastgesteld door de gemeenteraad van Hoogezand Sappemeer (raadsbesluit Hoogezand Sappemeer<wordt binnenkort toegevoegd op de site>) en de gemeente Slochteren (raadsbesluit Slochteren).

De leden van de rekenkamer zijn benoemd door de gemeenteraad. De rekenkamer rapporteert aan de gemeenteraad. De onderzoeksagenda komt mede tot stand in overleg met de gemeenteraad. Ook inwoners kunnen suggesties aandragen voor de onderzoeksagenda. De rekenkamer heeft echter haar eigenstandige en onafhankelijke positie en verantwoordelijkheid. De uiteindelijke onderzoeksvraag wordt door de Ommelander Rekenkamer vastgesteld.

Het voordeel van een gezamenlijke rekenkamer voor meerdere gemeenten is dat kennis en deskundigheid kan worden opgebouwd. Bovendien is er sprake van een schaalvoordeel en kostenbesparing. Daarnaast kunnen onderzoeken soms gecombineerd worden.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft in 2012 een kamerbrief gestuurd aan de Tweede Kamer met de uitkomsten en aanbevelingen, naar aanleiding van de landelijke evaluatie van rekenkamers. In die brief wordt nadrukkelijk gewezen op de mogelijkheid van een gezamenlijke rekenkamer. Daarnaast wordt het belang van een rekenkamer met "onafhankelijke leden" (niet zijnde raadsleden) benadrukt. 

De naamgeving "Ommelander Rekenkamer" is afgeleid van "De Ommelanden". De Ommelanden is de oude naam voor de gebieden in de provincie Groningen die buiten de stad Groningen liggen. 

 

NIEUW: ONDERZOEKSRAPPORTEN MINIMABELEID:
GA NAAR PAGINA UITGEVOERDE ONDERZOEKEN

Uitgevoerde onderzoeken
Leden rekenkamer
Werkwijze rekenkamer
Verantwoording van de rekenkamer
Contact en suggesties voor onderzoek
Over deze website
Over de rekenkamer